Varga István Jézus Krisztus evangéliumának szolgálója
Főoldal Rendezvényeink Gyógyulás Webshop Rólunk Letöltés
TÉMAKÖRÖK
Videók
Tanítások
Csodák
Bizonyságok
Imakérés
Szolgálati eszközök
Partnerkapcsolat
KÖNYVLETÖLTÉS
Töltsed le ingyen!
Varga István e-book
Ha, szeretnéd letölteni ingyenes könyveinket, akkor töltsd ki az alábbi űrlapot!
  Keresztnév:

*
  E-mail:

*
  Megye vagy ország:

*
(*A csillaggal jelölt rész kitöltése kötelező!)
Az adataidat különösen nagy gonddal kezeljük, az semmilyen okból, nem juthat harmadik személy kezébe!

Jézus Krisztus
Ma is Gyógyít!

Tudom ezt sokan nem hiszik. Nem csak ateistákról, hanem keresztényekről is beszélek. Sőt abban a tévhitben élnek, hogy a betegséget Isten adja ránk és nekünk betegségben kell szenvednünk, Jézus Krisztusért. Ne élj tovább hazugságokban! Légy szabad, gyógyulj meg! Élvezd mind azt a jót, amit Jézus Krisztus megszerzett a számodra!

Nézd meg a videót!
Jézus Krisztus

Lejátszáshoz az "Adobe Flash Player" szükséges, letölthető itt!

„Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz” (Zsid.13/8). Jézus Krisztus nem változik soha, Ő ma is ugyanaz, aki volt 2000 évvel ezelőtt. Jézus Krisztus a földi szolgálata során is gyógyított, az első tanítványain keresztül is gyógyított és ma is gyógyít.

A betegség szerzője a sátán. A betegség a bűn által jött a világba, előtte nem volt jelen, mert az Atya ilyet nem teremtett „Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál és ekképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek az egy által;…” (Róm. 5,12)

A betegség, nem Istentől jön, hanem a bűn által jött be. A betegség az átok része. Jézus Krisztus pedig megváltott az átok alól, a bűn és a halál szellemi törvénye alól. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg(1Pét. 2,24)

A gyógyulásunk 2000 évvel ezelőtt megtörtént a kereszten, azaz ma is érvényes. Jézus Krisztus minden küldetésében, megparancsolta a tanítványainak, hogy az igehirdetés részeként imádkozzanak a betegek gyógyulásáért. Ez a parancs ma is érvényben van, mert a hívőket ma is jelek és csodák követik (Márk 16./16-tól)  „Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mát. 28,20)

A parancsolat a világ végezetéig szól és nem csak annak a pár személynek („mázlistának”), akik Jézus korában éltek. Jézus Krisztus minden ember szabadulásáért, gyógyulásáért kifizette az árat, mindegy melyik korban éltek vagy élnek.

Én nem fogadom el, azokat az ostoba, hazug érveket, amelyek Isten igéje ellen és a gyógyulás ellen szólnak, mert erre semmilyen bibliai bizonyíték nincs. Természetesen próbálnak ilyeneket legyártani, de ezek valójában emberi ostobaságok és okoskodások pl. Pál töviséről, Jób fekélyeiről, szóló emberi belemagyarázások. Olyan állításokat tesznek egyesek, amit Isten soha sem mondott az igéjében.

A hazugságok hosszú sorát lehetne említeni, amelyek az Isteni fajta gyógyulás és Jézus Krisztus mai gyógyító munkái ellen szólnak. Én nem figyelek ezekre a hangokra, én Jézus Krisztusnak hiszek. Én meg teszem, amit Jézus mondott, Ő pedig megteszi amit Ő mondott.    Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben……..betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.” (Márk 16,17–18)

Így gyógyulnak meg, ma is a betegek. A hitetleneket nem követték a jelek és a csodák, 2000 évvel ezelőtt sem és ma sem követik. Ne figyelj az ostobákra ! A Több mint 15 év alatt, csodák és gyógyulások ezreit láttam megtörténni. Volt, hogy egyetlen gyógyító összejövetelen, több százan kaptak gyógyulást, öt teljesen süket fület nyitott meg az Úr Jézus. Természetesen ehhez fontos a te hited és az imádkozó hite is.

Jézus Krisztus  Názáretben, nem tudott csodát tenni, mert nem volt fogadó hit. Tehát nem Jézuson múlott, mint ahogy, ma sem. Gyere Jézushoz és gyógyulj meg! Ő ma is meggyógyít és megteszi a csodát is, ha szükséges! Csak rajtad múlik! Jézus Krisztus, soha senkit nem utasított vissza. Senkinek soha nem mondta, hogy nem tudom, hogy akarlak-e meggyógyítani? Ilyeneket csak emberek kérdeznek, Jézusnál ez nem kérdés!
Jézus Krisztus szava a lepráshoz és hozzád is:

„Akarom, tisztulj meg!” (Mát. 8,3) Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz!

-Varga István-

Mondd el ezt a megvallást hangosan!

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én
megigazulásomért.

Kérlek Jézus, jöjj a szívembe!
Legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója!
Jézus, Te vagy az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm.
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet és a szent véredet!

Ámen.


Varga István

JEGYZET
Két nézet van a gyógyulásról.

A leggyakoribb nézet az, hogy a gyógyulás nincs bent Krisztus Megváltó munkájában, de hozzánk tartozik, ha van elég hitünk igényelni azt.

Ez a nézet azt tartja, hogy a hit Isten ajándéka. Ha Isten ad neked hitet a gyógyulásodra, akkor meg fogsz gyógyulni.

Ha Ő nem ad neked hitet, nem érdemes harcolnod a gyógyulásodért.

Az egyedüli reménységed a hústest ereje. Ez a nézet felületes. Ez az eredménye az Érzéki Tudásnak. Az Érzéki Tudás a természetes ember tudása, melyet az érzékszerveken keresztül szerez meg. Ez az a féle tudás, melyet minden műszaki iskoláinkon és az egyetemeinken is tanítanak.

A másikfajta tudás a kijelentett tudás. Ez azt tanítja, hogy csodák ma is vannak. Az Érzéki tudás nagyon nagy mértékben visszautasítja ezt, mert ez felette van az érzékek tudásának.

A második nézet a gyógyulásról az, hogy ez bent van a megváltás tervében, hogy a betegség a bűnbeeséssel jött, és hogy a betegség az ellenség munkája. Mivel a betegség a bűnbeeséssel jött, Isten a természetes, logikus Gyógyító.

Az ember nem tud foglalkozni a bűn problémájával. Ő nem tudja önmagát igazzá tenni. Ő nem tudja megszabadítani magát a bűntudattól.

Ezek csak Krisztus befejezett munkája által lehetségesek. Isten úgy tervezte el, hogy amikor mi újjá leszünk teremtve (az újjáteremtés az által történik meg, hogy megkapjuk Istennek a természetét és életét) mi Igazzá leszünk és részesedünk az Ő Igazságából, mely az Ő saját természete.

Ez fogja megadni nekünk a fiúi rangunkat. Az Új Teremtés több, mint megkeresztelkedés vagy bérmálkozás. Ez az Atya Életének és Természetének a befogadása. Szellemünk újjáteremtetik az örök élet befogadása által.

Az Ézsaiás 53-ban van a megváltás kulcsa. Jézus bűnné tétetett a mi bűneinkkel. Ő nemcsak bűnné tétetett a mi bűneinkkel, hanem Ő beteggé tétetett a mi betegségeinkkel. A természetes ember bűnnek neveztetik.

2. Korinthus 6:14–16 „Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi köze van a megigazultságnak a törvénytelenséghez? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?”)

A hívő Igazságnak neveztetik; a hitetlen Bűnnek neveztetik. Ő nemcsak bűnt követett el, hanem Ő a bűn.
A hívő világosságnak neveztetik és a hitetlen sötétségnek neveztetik. Épp ahogy a bűnös a „bűn”, a beteg ember nemcsak beteg, hanem ő a „betegség”.

A bűn, a szellemmel van összeköttetésben; a betegség egy olyan szellemi dolog, mely a testben mutatkozik meg. „És mi egyezése van Krisztusnak Béliállal?” A hívő Krisztusnak neveztetik, mert Krisztus része a testnek.

A szőlővessző része a szőlőtőnek. Ez legalább annyira része a szőlőtőnek, mint maga a szőlőtő. 1. Korinthus 12:12 „Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is.” A Krisztuson kívüli ember Béliálnak neveztetik.

Ez tökéletesen megegyezik az 1. János 3:10-zel. „Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei.”

Amikor Isten a mi bűnünket Jézusra helyezte, Ő minket helyezett Őrá. Ő az egész embert Jézusra helyezte.

Ő az ember bűneit, az ő gyengeségeit, az Ő erőtlenségeit, és betegségeit, az Ő ellenséggel való egyesülését Jézusra helyezte.

Jézus bűnné lett a mi bűnünktől, beteggé lett a mi betegségünktől. Ézsaiás 53:10 És az Úr akarata volt, hogy betegség törje össze.

Egy másik fordítás szerint: „Tetszett Jehovának, hogy összetörje Őt betegséggel; Ő tette Őt beteggé.” 6. vers: „Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, ki ki az ő útjára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét Őreá veté.”
Idézet:
EW.KENYON
„Jézus a Gyógyító"
című könyvből

 


JEGYZET
A kétfajta
tudás
Szellemi laboratóriumunk egyik legújabb felfedezése, hogy kétfajta tudás létezik. Az a tudás, amit iskoláink, főiskoláink és egyetemeink tanítanak, az öt érzékszerven át jut hozzánk.

Nyugodtan kijelentetjük, hogy nincs olyan kémiai, biológiai, kohászati vagy mechanikai vagy bármilyen más kutatási területről származó tudás, ami ne érzékelésen — a látáson, ízlelésen, halláson, szagláson és tapintáson — keresztül jutott volna hozzánk. A testünk volt valójában az a laboratórium, amiben töretlenül folyt a kutatómunka a korszakok során.

Ez a fajta tudás azonban korlátozott. Nem találhatja meg az emberi szellemet. Nem fedezheti fel azt, hogy miképpen működik az elme az agyban. Nem találhatja meg Istent; az anyag, az élet, az erő vagy a teremtés eredetét sem fedezheti fel.

Csak azokat a dolgokat fedezheti fel, amiket láthat, hallhat, ízlelhet, szagolhat vagy tapinthat. Mi ezt hívjuk „érzéki tudás”-nak. Létezik azonban egy másik fajta tudás, ami azon kijelentés által jön, amit Bibliának nevezünk. Ez a „kijelentett tudás”.

Ez hoz minket kapcsolatba a Teremtővel. Felfedi a teremtés „miért”-jét, az ember létezésének az okát, az ember természetét és az ember végső célját. Olyan dolgokkal foglalkozik, amiket az érzékek nem tudnak felfedezni vagy megismerni e kijelentett tudás segítsége nélkül.

Szomorú tény, hogy az érzéki tudás teljes hatalomra jutott az egyházban. Az egyház egy olyan szellemi szervezet, egy olyan szellemi test, amit a szellemnek kellene irányítania az érzékek helyett.

Amikor az érzéki tudás uralomra jutott az egyházban és a teológiai oktatásban, az egyház megszűnt szellemi test lenni és egyszerűen olyan embereknek a testülete lett, akiket az érzéki tudás kormányoz.

Láthatjuk hát, miért van az, hogy az érzéki tudás, ami nem értheti meg a szellemi dolgokat, tagadja a csodákat, tagadja az imára való válaszokat és tagadni fogja Jézus istenségét, kétségbe vonja az O feltámadását és a csodákat.

Számíthatunk arra, hogy az érzéki tudás tagadni fogja a csodát, mert nem tudja megmagyarázni, sem meg nem értheti.

Az érzéki tudás hozott elő bizonyos embereket, akik a valóság után kutatnak, akiket filozófusoknak nevezünk. Van egy alapvető tény, amit érdemes minden embernek megfontolnia; az az ember, aki valójában megismerte Jézus Krisztust, aki már befogadta az örök életet, sohasem fordul a filozófiához.

Ha filozófus volt, megszűnik annak lenni, mivel már elérkezett a valósághoz Krisztusban. Jézus azt mondta: „Én vagyok az út, a valóság és az élet.” Ily módon Jézus a válasz, minden igaz filozófiára.

Idézet:
EW.KENYON
„Jézus a Gyógyító"
című könyvből

 

 

| Főoldal | Alkalmak helye | Gyógyulás | Webshop | Rólunk | Videók | Tanítások | Csodák | Bizonyságok | Pokol | Menny | Egyéb | Szolgálati eszközök | Partnerkapcsolat
© Varga István minden jog fenntartva !