Varga István Jézus Krisztus evangéliumának szolgálója
Főoldal Rendezvényeink Gyógyulás Webshop Rólunk Letöltés
TÉMAKÖRÖK
Videók
Tanítások
Csodák
Bizonyságok
Imakérés
Szolgálati eszközök
Partnerkapcsolat
KÖNYVLETÖLTÉS
Töltsed le ingyen!
Varga István e-book
Ha, szeretnéd letölteni ingyenes könyveinket, akkor töltsd ki az alábbi űrlapot!
  Keresztnév:

*
  E-mail:

*
  Megye vagy ország:

*
(*A csillaggal jelölt rész kitöltése kötelező!)
Az adataidat különösen nagy gonddal kezeljük, az semmilyen okból, nem juthat harmadik személy kezébe!

Jézus Krisztus
nem vallás!

Jézus Krisztus nem vallás és nem is valamilyen ideológia. Jézus Krisztus ma is élő Személy. Én egy élő feltámadt Jézus Krisztust és nem valamilyen vallást szolgálok, hanem a Királyok Királyát és az Urak Urát. A vallás senkinek nem ad szabadulást, örök életet, sem gyógyulást, sem áldást. Aki ezt megteheti, az egyedül az élő Jézus Krisztus.

Nézd meg a videót!
Jézus Krisztus

Lejátszáshoz az "Adobe Flash Player" szükséges, letölthető itt!

Jézus Krisztus azért jött, hogy megmentsen téged és egy valóságos szabadulást hozzon az életedbe. „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának királyságába;…” (Kol. 1,13)

Jézus Krisztus már ezt elvégezte! Nem, majd, fogja elvégezni! Jézus Krisztus nem azért jött, hogy valamilyen vallást adjon az embereknek. Vallások addig is voltak és ma is vannak bőven, ezért nem kellett volna eljönnie. Jézus Krisztus azért jött, hogy megmentse és megtartsa azt, ami elveszett. Az Istentől elszakadt embert kellett, hogy helyreállítsa, az Atyánál.

Egyedül, csak Jézus Krisztus adhat neked örök életet, azaz Isteni fajta életet (Zoee) és nem a vallás. Sok embernek a vallása az istene, Isten helyett a vallását imádja, tradíciókat, hagyományokat, valamilyen dogmát, szertartásrendszert és még lehetne sorolni sok más téves emberi elképzelést.

A farizeusok is vallásukat imádták az Élő Isten helyett és a vallásos elvakultságukban, nem ismerték fel a Megváltójukat, az igazi Szabadítót, a Messiást. Ma is sok ember tesz, ugyan így.

Ne érts félre, nem elsősorban keresztény egyházakra gondolok, hanem egyfajta helytelen, hazug, hamis hozzáállásról beszélek, melyek sajnos keresztény egyházakban is megtalálhatók. Sok ember még harcol is a vallásáért, keresztény, keresztény ellen. Teljes sötétség!

Jézus Krisztus szavai: a te hited tartott meg téged! Nem a vallásod, hanem a HITED! Óriási különbség, a Menny és a pokol.

A vallásodtól a pokolba mehetsz, de a Jézus Krisztusban való hited örök életet ad neked, csak be kell fogadni Őt a szívedbe!!! Nem a vallásomtól vagyok keresztény, hanem attól az egyetlen ténytől, hogy Jézus Krisztus bennem él. (I.Jan.5,12)

Ez nem vallás, hanem egy élő kapcsolat az Atyával. Téged is erre hív Jézus Krisztus, hogy egy ÉLŐ kapcsolatba kerülj az Atyával.

A pokol valóság, de nem kell, hogy odamenj, mert Jézus Krisztus már lement helyetted. Előtte magára vette a bűnt (minden ember bűnét)és elszenvedte a bűneink büntetését. Neked már nem kell bűnhődnöd, mert Ő bűnhődött, helyetted. Ezért te Szabad lehetsz most. Fogadd be ŐT! Kérd meg, hogy Jézus Krisztus legyen a te Életed Ura és Megváltója!
Cserélj gazdát!

Mondd el ezt a megvallást hangosan!

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én
megigazulásomért.

Kérlek Jézus, jöjj a szívembe!
Legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója!
Jézus, Te vagy az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm.
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet és a szent véredet!

Ámen.

 

Varga István

 

JEGYZET
Az Ő háromszoros nagysága.

Vannak, akik beleszületnek egy nagy névbe, mint például egy cár vagy egy király; mások a nagy nevet elért eredményeikkel szerzik maguknak, vagy adományozzák nekik.

Jézus hatalmas, mert egy hatalmas nevet örökölt; az Ő neve hatalmas elért ered­ményei miatt; Ő hatalmas, mert egy hatalmas nevet adományoztak neki.

Ő nagyobb nevet örökölt bármely angyali lénynél, és mint Fiú, Ő az örököse mindennek, és Őáltala jöttek létre a világkorszakok. 
                 
Ő a ra­gyogás az Atya dicsőségének kisugárzása.
Neve örökségként jár neki; és mi hatalmasabbat örökölhetett volna az Ő fennséges Atya Istenétől, mint ezt a nevet!

A Filippi 2:9–10-ben azt találjuk:
„Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való; hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.”

A Zsidókhoz írt levél elmondja nekünk, hogy Ő nagyobb nevet örökölt az angyaloknál, itt pedig kijelenti, hogy Isten olyan nevet adott neki, amely minden név fölött való.

Ebből arra következtethetünk, hogy volt egy név a mennyben, amit ott ismertek, de mindenütt máshol ismeretlen volt.

Ezt a nevet annak tartották fenn, aki kiérdemli: és Jézus, ahogy mi ismerjük Őt; és az Örök Fiú, ahogy Őt az Atya kebelében ismerték, megkapta ezt a nevet.

Erre a névre minden térdnek meg kell hajolnia a három világban a mennyben, a földön és a pokolban és minden nyelvnek meg kell vallania, hogy Ő az ura ennek a három világnak, az Atya Isten dicsőségére.

Ímé, az Ember.

Ő az, aki megadta nekünk a jogot, hogy használjuk az Ő nevét.
Az Efézus 1:17-ben találjuk Pál egyik imáját egy igen különleges imát.

Imádkozik, hogy az Atya nyissa meg értelmünk szemeit, hogy megismerhessünk valamit az Atya bennünk levő örökségének a gazdagságából, hogy nyíljanak meg szemeink és lássuk meg, hogy mi az Ő erejének felséges nagysága irántunk, akik hiszünk.

Kijelenti, hogy ez az Ő hatalma erejének ama munkája szerint való, amit Isten megmutatott Jézus halott testében, mikor feltámasztotta Őt a ha­lálból és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben, magasan felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világkorszakban, hanem a következőkben is; és tette Őt mindennek felette az Anyaszentegyháznak a fejévé, mely az Ő teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel.

Nemcsak hogy kiválóbb nevet örökölt, mint bármely más lény az univer­zumban Isten nem csak egy olyan nevet adott neki, ami előtt min­den lénynek a három világban meg kell hajolnia és meg kell vallani­a, hogy Ő az Úr hanem Isten egy olyan nevet adott neki, ami min­den név felett áll, és az univerzum legmagasabb helyére ültette Jézust, és tette Őt mindennek a fejévé.

Idézet:
"EW.KENYON
Jézus csodálatos Neve"

című könyvből

JEGYZET
A jólétben való járás előfeltételei.

Isten jólétre akarja vezetni a gyermekeit. Ő törődik velünk és azt akarja, hogy az élet javait birtokoljuk. Azt mondta az Igéjében: “Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek” (Ésa. 1,19.) [az angol fordítás szerint: “Ha készségesek és engedelmesek lesztek, a föld javait fogjátok enni”]. De azt nem akarja, hogy a “föld javainak az evését” tegyük az első helyre.

Mózes olyan embernek a példája, aki nem az ilyen dolgokat tette az első helyre. Például, ő, akit egy egyiptomi nevelt fel, amikor felnövekedett, tiltakozott, hogy a Fáraó lánya fiának mondják.
Zsidó 11,2426.
(24) Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Fáraó lá­nya fiának mondják.
(25) Inkább választván az Isten népével va­ló együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyö­nyö­rű­sé­gét.
(26) Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisz­­­tus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.


Gondolj csak bele, mit utasított vissza Mózes! Ő volt a Fáraó lányának a fia — és a trón várományosa! Mózesnek tekintélye volt, tisztessége és gazdagsága. Mindene megvolt, amit a világ nyújtani tud. Mégis nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát Egyiptom minden kincsénél. Mózes meglátta a különbséget Isten népe és a világ emberei között. Néhány embert jobban érdekel az, hogy keressen egy dollárt, mint az, hogy szolgáljon Istennek.

De a szellemi dolgoknak kell az első helyen lenniük, ha szellemi akarsz lenni. Többre kell becsülnöd Isten dolgait — a szellemi dolgokat — a világi dolgoknál.

A bővölködés egyik előfeltétele az, hogy kevésre becsülöd a világi dolgokat. Ha a világi dolgokat a szellemi dolgok fölé helyezed, nem várhatod, hogy úgy bővölködj, ahogy azt Isten kívánná.

Nem, az nem baj, ha van pénzed. Az a baj, ha a pénz hatalmába kerít. Az a baj, ha a pénz irányít, a pénz uralkodik feletted, vagy csak azért gyűjtesz anyagiakat, hogy saját vágyaidat kielégítsd.

Isten azt akarja, hogy anyagilag bővölködjél! A bővölködésed azonban attól függ, hogy első helyre teszed-e azokat a dolgokat, amelyeket első helyre kell tenned.

Meg kell felelni bizonyos előfeltételeknek. Az Ószövetségben Isten azt mondta az izraelitáknak, hogy tartsák meg az Ő rendeleteit és járjanak az Ő parancsolataiban (5.Móz.28).

Nos, az a szellemi bővölködés az, ha Isten Igéjét tesszük az első helyre és az igazságban járunk.
Isten ugyanazt kívánja meg ma is.
A Szent Szellem ihletése alatt azt írja János: "Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek” (3.Ján.2).

A továbbiakban azt mondja, hogy nincs annál nagyobb öröme, mint amikor hallja, hogy Isten emberei valóban Isten Igéjének az igazságában járnak.
Isten azt mondta az izraelitáknak:
“Járjatok az Én rendeléseim szerint és tartsátok meg az Én parancsolataimat. Cselekedjétek azt, ami kedves az Én szemeim előtt, és eltávolítom közületek a betegséget és napjaitok számát teljessé teszem” (2.Móz.15,26; 23.25,26).
Ez a fizikai bővölködés, vagyis az isteni gyógyulás és egészség.

Az Úr arról is beszélt az izraelitáknak, hogy áldott lesz az ő “kosaruk és sütőteknőjük”, tele lesznek csűreik, és arról, hogy fejjé teszi őket és nem farokká (5.Móz.28,1–14; Péld.3,10). Ez az anyagi bővölködés. Figyeld meg azonban, hogy a fizikai és anyagi bővölködésük a szellemi bővölködésüktől függött. 3 Ján. 1.2
Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod [bővölködj — az angol fordítás szerint], és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek.

János a pénzügyi illetve anyagi bővölködésről beszél, a fizikai bővölködésről és a szellemi bővölködésről. Figyeld meg, hogy az anyagi és a fizikai bővölködés a szellemi bővölködéstől függ.

 

 

| Főoldal | Alkalmak helye | Gyógyulás | Webshop | Rólunk | Videók | Tanítások | Csodák | Bizonyságok | Pokol | Menny | Egyéb | Szolgálati eszközök | Partnerkapcsolat
© Varga István minden jog fenntartva !