Varga István Jézus Krisztus evangéliumának szolgálója
Főoldal Rendezvényeink Gyógyulás Webshop Rólunk Letöltés
TÉMAKÖRÖK
Videók
Tanítások
Csodák
Bizonyságok
Imakérés
Szolgálati eszközök
Partnerkapcsolat
KÖNYVLETÖLTÉS
Töltsed le ingyen!
Varga István e-book
Ha, szeretnéd letölteni ingyenes könyveinket, akkor töltsd ki az alábbi űrlapot!
  Keresztnév:

*
  E-mail:

*
  Megye vagy ország:

*
(*A csillaggal jelölt rész kitöltése kötelező!)
Az adataidat különösen nagy gonddal kezeljük, az semmilyen okból, nem juthat harmadik személy kezébe!

Jézus Krisztus
az Üdvözítő!

Jézus Krisztus nélkül, a pokol fele utazol! Jézus Krisztusra, az Üdvözítőre van szükséged, most! Üdvözültnek lenni egy szellemi állapot, élő kapcsolat Istennel. Sokan hiszik azt, hogy csak akkor kapjuk meg az üdvösséget, ha meghalunk. Ez teljesen téves. Mi egyáltalán az üdvösség, hogyan jutunk hozzá, kik üdvözülnek? Ezekre a kérdésekre kaphatsz válaszokat, ebben a videóban.

Nézd meg a videót!
Jézus Krisztus

Lejátszáshoz az „Adobe Flash Player" szükséges, letölthető itt!


Jézus Krisztus az Üdvösséget Adó!
Nincs senki másban üdvösség, örök élet, csak Őbenne! „És nincs senki másban üdvösség; mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” (Csel. 4,12)

Nem a vallásod, a hagyományaid, valamilyen szertartás, vagy jócselekedetek adnak neked üdvösséget, hanem a Jézus Krisztusban levő hit! „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” (Ef.2,8) Ezt tudnia kell, minden embernek!

Az üdvösség szó azt jeleni, hogy: megszabadulni a sátán hatalmából, minden látható bajtól, betegségtől és egyéb elnyomástól. Ádám bukása miatt minden ember a bűn és halál törvénye alá került. Ez, egy szellemi törvény. Azért, hogy bűnös lettél, semmit nem tettél, csak megszülettél erre a világra. Tehát beleszülettél a bűn és a halál törvényébe és ez az oka, hogy a bűnös ember bűnt követ el.

Mivel a sátán vált, Ádám szellemi atyjává , hisz neki lett engedelmes, így a sátán természete került az emberbe. Tehát a természete a rossz oldalról való, hiszen a szelleme elszakadt Istentől és azonosult a sátánnal. „Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;…” (Ef.2,2). Emiatt tesznek az emberek, sok rossz dolgot, ölnek, lopnak, hazudnak….stb, mert a sátán természete van az elveszett emberben. Jézus Krisztus szavai: „A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson;…” (Ján. 10,10)” Minden embernek, aki megszületik erre a földre ez a helyzete, ez a szellemi állapota.

Halott a szelleme, azaz nincs élő kapcsolata Istennel. Ha az ember meghal, az örökké élő szelleme, az igazi valója, eltávozik a testéből és a gazdájához megy, az örök otthonába.

Kérdés ki a te gazdád? Ha nem Jézus Krisztus, akkor nagy bajban vagy! Ideje gazdát cserélned, mert nem jó irányban haladsz! A létezik, valóságos hely, csak azért mert Te nem hiszed, attól még létezik. Egy napon mindenki találkozik vagy a pokol, vagy a menny valóságával. Minden nappal, közelebb vagy valamelyikhez. Minden ember életében eljön az a nap, amikor elhagyja ezt a földet és itt hagy mindent. Úgy megy, ahogy jött. Semmi anyagit nem hozott és nem is visz magával.

A pokolban mindenki egyedül van, ott senkinek nincs barátja, csak ellensége, gonosz démonok, eldeformálódott, kegyetlen szörnyetegek kínozzák, gyötrik örökké és soha nincs szabadulás, soha nincs vége a fájdalomnak, kínnak. Isten nem akarja, hogy bárki ide kerüljön, Isten a poklot nem az embernek, hanem az ördögnek teremtette.

Az Atya már döntött felőled, mikor a Fiát, Jézus Krisztust a keresztre küldte miattad. Ő nem a bűnös ádámi vérvonalon jött be erre a világra, Benne nem volt bűn, mert neki nem volt földi apja. Jézus Krisztus a mi bűneinket vette magára, hogy te szabad lehess a bűntől és a bűn következményétől, a pokoltól. „Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk Őbenne (II.Kor_5/21).

A bűn zsoldja, fizetsége a halál, a pokol. Jézus Krisztus kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Te döntesz, maradsz a sátán oldalán, vagy elfogadod azt a váltságdíjat, ami Jézus Krisztus a drága szeplőtelen vérével fizetett ki számodra és minden ember számára.

Most, ha elfogadod Jézus Krisztust, mint Uradat és Megváltódat, akkor eggyé leszel Vele, újjászületsz, új teremtéssé válsz, azaz üdvözülsz. Eggyé leszel vele a halában, azaz meghalsz a bűnnek és eggyé leszel Vele a feltámadásában is az örök életre. Mennyei állampolgárrá válsz, Jézus Krisztushoz tartozol és szabad leszel, a sátán hatalmából.

„Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának királyságába;…” (Kol. 1,13)

„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Õt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.” (Róm. 10,9–10. 13)

-Varga István-


Mondd el ezt a megvallást hangosan!

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én
megigazulásomért.

Kérlek Jézus, jöjj a szívembe!
Legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója!
Jézus, Te vagy az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm.
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet és a szent véredet!

Ámen.Varga István


JEGYZET
Ő eltörölte a bűnt.
     
Ez a Zsidókhoz írt levél legfőbb tanítása.
Az első szövetség alatt a bűn letakarva vagyis elfedve volt. A legjobb, ami Izrael népének adatott az első szövetség alatt, a vér általi elfedezés, vagyis az engesztelés.

Emlékszünk, hogy az engesztelés szó jelentése: letakar, elfed. Az Újszövetség alatt azonban bűneink nem letakarva, hanem eltörölve vannak. Bűneink eltöröltetnek. A bűnök olyanná lesznek, mintha soha meg sem történtek volna.

Zsidó 9:25–26 „Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint ahogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel; mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.”

Az „időknek végén” valójában azt jelenti, hogy ahol a két világkorszak találkozik.
A régi világkorszak a kereszten ért véget, és ez volt az a hely, ahol az új világkorszak kezdetét vette.

Ádám törvényszegése volt az, ami az ember és Isten közé állt. Jézus eltávolította ezt az útból.
II. Korinthus 5:21    „Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne.”

Jézus megoldotta a bűn problémáját, lehetővé tette Istennek, hogy törvényesen eltörölje mindazokat a bűnöket, amiket valaha is elkövettünk, és hogy örök életet adjon nekünk, hogy új teremtésekké tegyen minket.

II. Korinthus 5:17–18   „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ím újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, Aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és Aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát.”

Az egyetlen áldozat.
 
A szövetség megváltoztatása és a papság megváltoztatása úgyszólván otthontalanná tette Izraelt.

Elhagyták a pompás templomot, és az utcákon prédikáltak, a ligetekben, és a házaknál tartottak összejöveteleket. Ezek az új szokások igencsak megdöbbentették az embereket.

Az az egy áldozat, amit Jézus bemutatott, véget vetett az állatok leöletésének, a vér bevitelé­nek a szentek szentjébe.

Ezzel véget ért a bűn elfedezése. „Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre üle az Istennek jobbjára.”(Zsid. 10:12 )
Ez az „egyszer és mindenkorra” való áldozat véget vetett annak, hogy a bűnbakok vigyék el a bűnt.

Olvasd el figyelmesen a III. Mózes 16-ot, hogy képet kaphass az engesztelés nagy napjáról és a bűnbakról. Ez volt évente az a nap, amikor megalázkodtak és vezekeltek a nép bűneiért, amikor a főpap elvégezte az engesztelést a szentélyért, a papokért és a népért.

A főpap félretéve hivatalos díszruháját, először engesztelést végzett a saját és a papság bűneiért, belépett a vérrel a szentek szentjébe.

Majd vett két kecskebakot a népért. Az egyiket Jehováért ölték meg. A másik bak fejére jelképesen ráhelyezték a nép bűneit ez lett a nép bűneinek elhordozója, majd így, már a bűnökkel megterhelten, elküldték a pusztába.

A Márk 15:38 leírja Jézus halálát és azt, hogy a templom kárpitja kettéhasadt a szentély és a szentek szentje között, ahová a vért szokták bevinni és ráhinteni a kegyelem székére.

Ez jelentette a végét a szentek szentjének a földön.
Ezzel vette kezdetét egy új szövetség az Ő vérében.

Az ApCsel. 20:28 elmondja nekünk, hogy ez Istennek a vére volt. A Zsidó 9:12 szerint Ő vitte be az Istenség vérét a szentek szentjébe, az új sátorba, amit nem emberi kéz épített, ami a mennyekben van.

Ez volt az, amit Ő „egyszer és minden­kor­ra való áldozat”-nak nevezett.

JEGYZET
A két szövetség összehasonlítása.

A Biblia két szövetségből áll, két szerződésből, két egyezségből.

Az első szövetség Ábrahám és Isten között volt. Ennek pecsétje a körülmetélkedés. (1Móz. 17)

Ezt gyakran hívják „a törvény szövetségé”-nek vagy „a mózesi szövetség”-nek. Mindkét elnevezés helytelen.

Az ábrahámi szövetség a helyes elnevezés, és a Mózes által adatott törvény hozzátartozott ehhez a szövetséghez.

Amikor az izraeliták megszabadultak Egyiptomból, nem volt törvényük, nem volt kormányzatuk, így az Úr adott nekik törvényt.

Mi ezt hívjuk „a mózesi törvény”-nek.(II. Mózes 20)
Ez a szövetségi törvény papságával, áldozataival, szertartásaival és felajánlásaival.

Ahogy megadatott a törvény, azonnal meg is szegték. Így Isten gondoskodott az engesztelésről, (vagyis az elfedezésről) a megszegett törvény miatt. (II. Mózes 24)
Az engesztelés szó jelentése: elfedezés.

Ez nem újszövetségi szó, nem található meg az Újszövetség görög nyelvében. Miért?
Mert Jézus Krisztus vére megtisztít a bűntől, nem csupán elfedi azt.

Az első szövetség nem törölte el a bűnt, csak elfedte.         Nem adott örök életet vagyis újjászületést, ennek csupán az ígéretét adta.

Nem adott közösséget Istennel, csak az előképét adta meg.

Védelmet azonban adott Izrael népének, betöltötte fizikai szükségleteiket. Isten volt Izrael Gyógyítója, Gondviselője és Oltalmazója.

Nem lehet különválasztani Mózes törvényét a szövetségtől, így amikor a szövetség betöltetett, a törvény is betöltetett és félre lett állítva.

Zsidó 10:1   „Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgoknak képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőként szüntelenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat.”

Az egész törvény és az első szövetség csupán árnyék volt.
Az áldozatok sohasem tudták tökéletessé tenni az embereket a szövetség alatt.

„Különben megszűnt volna az áldozás, mivelhogy az egyszer megtisztult áldozók többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna.” (Zsid. 10:2)

A bikák és a bakok vére nem tisztította meg a lelkiismeretet, nem szüntette meg az emberek bűntudatát.
Itt arra mutat rá az Ige, hogy létezik egy olyan áldozat, ami megszünteti a bűntudatot, hogy az ember meg tudjon állni Isten jelenlétében a kárhoztatás érzése nélkül.

Róma 8,1   „Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak…”
Róma 5,1   „Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,…”

Róma 3,26   Isten lesz a mi igazságunk, vagyis megigazultságunk, „… hogy igaz legyen Ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való.”
Róma 5:1   „Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.”

Róma 3:26   Isten lesz a mi igazságunk, vagyis megigazultságunk, „ hogy igaz legyen Ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való.”

 

 

 

| Főoldal | Alkalmak helye | Gyógyulás | Webshop | Rólunk | Videók | Tanítások | Csodák | Bizonyságok | Pokol | Menny | Egyéb | Szolgálati eszközök | Partnerkapcsolat
© Varga István minden jog fenntartva !